WE SHOULD MARCH TOWARDS TAMIL UNITY & PROGRESS BASED ON GANDHIYAM ...!!!

WE ALL SHD WORK HARD TOWARDS HUMAN RIGHTS, FREEDOM, EQUALITY,SAFETY,PEACE,UNITY & JUSTICE!

Sunday, May 29, 2016

ஒரு ரூபாயில் ஒரு கிலோ உரம் - மண்புழுக்கள் செய்யும் மாயம்

ஒரு ரூபாயில் ஒரு கிலோ உரம் - மண்புழுக்கள் செய்யும் மாயம்: கால்நடைகளின் சாணம், இலை, தழை, பாசி வகைகள், கோழி எச்சம், மாட்டுச் சாணம் போன்ற கழிவுகளை உண்டு மண்புழுக்கள் உரமாக வெளியேற்றுகின்றன.

No comments: