WE SHOULD MARCH TOWARDS TAMIL UNITY & PROGRESS BASED ON GANDHIYAM ...!!!

WE ALL SHD WORK HARD TOWARDS HUMAN RIGHTS, FREEDOM, EQUALITY,SAFETY,PEACE,UNITY & JUSTICE!

Wednesday, October 19, 2016

எதற்காக இப்படி ஓடுகிறோம்?

எதற்காக இப்படி ஓடுகிறோம்?: சிறுநீரை அடக்கி அடக்கி வைப்பதால், சிறுநீர் வெளியேற வேண்டிய பாதையில் கழிவுகள் அடைப்புகளாக மாறி சிறுநீரகத்தைச் சுருங்கவைக்கின்றன.

No comments: