WE SHOULD MARCH TOWARDS TAMIL UNITY & PROGRESS BASED ON GANDHIYAM ...!!!

WE ALL SHD WORK HARD TOWARDS HUMAN RIGHTS, FREEDOM, EQUALITY,SAFETY,PEACE,UNITY & JUSTICE!

Friday, January 29, 2016

மைத்திரியின் கோரமான மறுபக்கம் அம்பலம்! பரபரப்பாகும் அரசியல் களம்

மைத்திரியின் கோரமான மறுபக்கம் அம்பலம்! பரபரப்பாகும் அரசியல் களம்: அந்தக் குழுவினருக்கு ஆதரவு வழங்க வந்தவர்களில் சிவில் அமைப்பினர் சிலருக்கு இடையில் 20 இராணுவ புலனாய்வு பிரிவினரும் செயற்பட்டமை காவ

No comments: